Техничка школа Врање

Добродошли на наш сајт

Техничка школа - ваш прави избор!

Техничка школа - ваш прави избор!

Електротехника

Машинство и обрада метала

Саобраћај

Возач моторних возила

Ученици образовног профила возач моторних возила у склопу практичне наставе имају бесплатну обуку „Ц“ категорије.

Саобраћајна правилаСтручне квалификације возача моторних возила:

познаје основне карактеристике саобрачајних средстава; познаје савремене захтеве транспорта у целини и познаје технолошке захтеве робе у транспорту; свестан је улоге људског фактора у организацији безбедности саобраћаја и транспорта у најширем смислу; познаје грађевинске елементе пута, његову улогу и знацај посебно за безбедност саобраћаја; познаје основне конструктивне елементе моторних возила, њихове делове и агрегате; познаје начин рада, функције делова и склопова као и њихову повезаност; схвата потребе правилног руковања и одржавања моторних возила у целини; познаје дијагностику техничког стања и одржавања моторних возила; оспособљен је за управљање моторним возилом у свим саобраћајним условима; познаје основне карактеристике понашања у саобраћају и утицај понашања на безбедност саобраћаја; познаје своје обавезе приликом вршења увиђаја Превоз путникасаобраћајних незгода; користи и врши обраду транспортне документације, путног налога и друге документације у складу са врстом превоза; бира превозно средство у складу са транспортним задатком, релацијом, трошковима превоза; уочава настале кварове на возилима и по могућности их самостално отклања.

Списак недељног фонда часова општеобразовних и стручних предмета по годинама можете погледати овде.

СаобраћајПосебна погодност коју школа нуди је могућност ванредног школовања за сва наведена занимања трогодишњег образовања, четворогодишњег образовања, као и стицања звања специјалиста – V степен. Специјализација је могућа за следеће профиле:

возач моторних возила – инструктор,
возач моторног возила – специјалиста,
техничар друмског саобраћаја – специјалиста

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-1155666-07