НОРМАТИВНА АКТА

НОРМАТИВНА АКТА

 

 

 СТАТУТ ШКОЛЕ

 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ШКОЛЕ

 ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

 ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

 ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

 ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

 ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 

 ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 ПРАВИЛНИК О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ПУТНИХ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ 

 ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ СЛУЖБЕНИХ ТЕЛЕФОНА  

 ПРАВИЛНИК О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА

 ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

 ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

 ПРАВИЛНИК О ТРОШКОВИМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНТИРАЊУ И ПРАЋЕЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА И ИЗВЕШТАВАЊУ О ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈУ ДРУШТВЕНО КОРИСНОГ И ХУМАНИТАРНОГ РАДА

 ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

 ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ

 ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА


 ИНТЕРНА ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОЛАСКА НА ПОСАО

 ИНТЕРНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОБРАЧУН ПЛАТА

 ПРВА ПОМОЋ

 ПРОГРАМ О ОСПОСОБЉАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09