Нацрти прописа

Нацрти прописа

 
Нацрти прописа ради усклађивања са законом дати су у наставку. Заинтересовани се за више информација могу јавити секретару школе.
 

СТАТУТ ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
 

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

 

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Авноја 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-1155666-07