Матурски испит

Матурски испит

 

 На основу члана 52. и 57. Закона о средњој школи ("Службени гласник Републике Србије-Просветни гласник",бр.50/92) и Правилника о изменама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стучним школама ( Садржај и начин полагања матурског испита у стручној и уметничкој школи -" Службени гласник РС-Просветни гласник" ,бр. 2/94), као и на основу:

-  Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Машинство и обрада метала (" Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 3/93, 6/98, бр. 9/2002,);

- Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања   у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Електротехника (" Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/93) и Правилника о изменама и допунама  Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Електротехника (" Службени гласник РС-Просветни гласник", бр. 7/95, бр. 3/2003.);

- Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању за подручје рада Саобраћај ("Службени гласник РС-Просветни гласник  ", бр. 5/93) и Правилника о изменама и допунама  правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада  Саобраћај - група друмски саобраћај ("Службени гласник РС -Просветни гласник", бр. 1/94, бр. 13/2006,), директор Техничке школе у Врању, доноси:

 

Матурски и завршни испит полаже ученик (редован и ванредан) на крају стицања четворогодишњег или трогодишњег образовања, који је позитивно оцењен из свих предмета предвиђених наставим планом и програмом за следећа подручја рада и образовне профиле:

 

А) Подручје рада:     Машинство и обрада метала

Образовни профили:

- техничар за компјутерско управљање (цнц) машина

- оператер машинске обраде

 

 

Б) Подручје рада:     Електротехника

Образовни профили:

- електротехничар енергетике,

- електротехничар рачунара.

 

Ц) Подручје рада: Саобраћај

Образовни профили:

- техничар друмског саобраћаја,

- возач моторних возила,

 

 

A) Подручје рада: Машинство и обрада метала

 

- образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (сл. гл. 9/2003)

 

1. МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

На матурском испиту проверава се оспособљеност кандидата за обављање послова занимања обухваћених образовним профилом.

Садржај практичног рада:

Пројектовање технолошког поступка ручно или аутоматски.

Обрада радног предмета на ЦНЦ машини ( стругу, глодалици) према задатом техничком цртежу, са најмање две врсте обраде.

Рад обухвата израду технолошког поступка са свим потребним режимима обраде, израде операционог листа, плана обраде,плана подешавања машине, плана стезања, плана алата и програма, уношење програма у управљачку јединицу машине и саму обраду.

 

2. УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА

 

У  оквиру изборног дела ученик полаже један предмет по сопственом избору из групе предмета значајних за знања која ће примењивати у свакодневном извршавању конкретних радних задатака из подручја рада машинство и обрада метала, а за образовни профил ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ.

Изборни предмет који ученик бира може бити од значаја за даље образовање или за укључивање у рад. Ученик бира један предмет између следећих:

- Технологија за компјутерски управљане машине;

- Програмирање за компјутерски управљане машине;

- Аутоматизација производње и флексибилни   производни системи;

- Математика.

Изборни предмети се полажу према програмима које су ученици остварили у току четворогодишњег образовања.

  

- образовни профил: ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

 

Завршним испитом проверавају се стечене стручне компетенције ученика по завршеном образовању за образовни профил оператер машинске обраде - оглед.

Листа компетенција, као и знања и вештина које их омогућују саставни је део огледног наставног плана и програма за овај образовни профил. У табели су дате стручне компетенције за овај образовни профил.

 

компетенција

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

А

израда производа конвенционалним алатним машинама (струг, глодалица) на основу техничко-технолошке документације;

Б

израда производа ЦНЦ машинама на основу техничко-технолошке документације

 

Сваки ученик је, према програму огледа за овај образовни профил, на основу сопствених интересовања, током школовања бирао модуле технологије и практичне наставе за занимање стругар,односно глодач .

 

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Ученик може да полаже завршни испит ако је успешно завршио три разреда школе по програму огледа за овај образовни профил.

Ученик може да полаже завршни испит у складу са Законом.

 

УСМЕНА ПРОВЕРА ЗНАЊА

На заврсном испиту проверава се ниво стецених знања и способности кандидата да та знања примењују у свакодневном изврсавању конкретних радних задатака из подруцја рада масинство и обрада метала.

Испитна питања за усмену проверу знања заснивају се на садрзајима струцних предмета, а нарочито на садрзајима технологије образовног профила који су у непосредној вези са практицним радом.

 

Б) Подручје рада: Електротехника

 

-       образовни профил:   ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ (сл. гл. 3/2003)

 

1. Матурски практичан рад састоји се из израде пројекта, израде дела машине, уређаја, инсталације и сл., утврђивања квара или неисправности уређаја, машине, инсталације и сл., сервисирање уређаја, машине, инсталације и сл.

Садржаји практичног рада, односно његови задаци дефинишу се из садржаја програма стручних предмета из следећих области:

-    електричне инсталације и осветљење,

-    електричне мреже,

-    електрична постројења,

-    електричне машине са испитивањем и

-    основе аутоматског управљања.

 

2. Испит из изборног предмета:

-   математика,

-   електрична мерења и мерења у електроенергетици,

-   електроника и енергетска електроника,

-   електричне инсталације и осветљење,

-   електричне машине са испитивањем,

-   електричне мреже,

-   електрична постројења, и

-   основе аутоматског управљања.

 

-    образовни профил: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА ( сл. гл. 3/2003 )

 

1. Матурски практичан радсастоји се из израде пројекта, израде дела машине, уређаја, инсталације, макете и сл., утврђивања квара или неисправности уређаја,  инсталације, макете и сл., сервисирање уређаја, инсталације, макете и сл.

Садржаји практичног рада, односно његови задаци дефинишу се из садржаја програма стручних предмета из следећих области:

-   програмирање,

-   рачунари,

-   основе аутоматског управљања и

-   рачунарске мреже и комуникације.

Садржаји усмене провере знања проистичу из садржаја програма матурског практичног рада и односе се на знања из предмета ( области ) из којих је рађен матурски практичан рад.

2. Испит из изборног предмета:

-   математика,

-   електрична мерења и мерења у електроници,

-   електроника  I и II,

-   програмирање,

-   рачунари,

-   основе аутоматског управљања и

-   рачунарске мреже и комуникације.

  

Ц ) Подручје рада: Саобраћај

 

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

- образовни профил: ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА ( сл. гл. 20/2007. )

 

Задатак или тема за матурски практични рад дефинише се из садржаја једног или више стручних предмета, односно области, карактеристичних за образовни профил:

 

- мотори и моторна возила,

- безбедност саобраћаја,

- регулисање саобраћаја,

- организација саобраћаја и

- гараже и сервиси.

 

Изборни предмети су:

- математика,

- физика,

- механика,

- интегрални транспорт,

- економика и организација саобраћаја,

- основи путева и улица,

- шпедиција,

- гараже сервиси и

- паркиралишта.

 

ЗАВРШИ ИСПИТ


- образовни профил: ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ( сл. гл. 20/2007. )

 

 

1.Практичан рад

Задатак или тема за завршни практични рад дефинише се из садржаја једног или више стручних предмета, односно области, карактеристичних за образовни профил:

 

- Регулисање саобраћаја,

- Безбедност саобраћаја,

- Моторна возила и

- Вожња.

 

2. Усмена провера знања

 

-       Регулисање саобраћаја,

-       Безбедност саобраћаја,

-       Моторна возила,

-       Пословање саобраћајних предузећа,

-       Превоз путника и робе и

-       Транспортно право и шпедиција.

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Авноја 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-1155666-07